Přihlášení do kurzu, semináře, worshopu
Přihlášky jsou přijímány pouze elektronicky. Pokud je vzdělávací program již naplněn, obdrží zájemce informaci o této skutečnosti cca do 1 týdne od odeslání přihlášky.
Nejpozději 2 týdny před začátkem kurzu obdrží všichni přihlášení vyrozumění o otevření případně o neotevření kurzu z důvodu dostatečného počtu přihlášených. V případě otevření kurzu obdrží zároveň podrobnější informace k jeho konání. Organizátor si vyhrazuje právo na případnou změnu v termínech kurzu z organizačních či dalších závažných důvodů (nemoc lektora apod.). O veškerých změnách budou účastníci co nejdříve informováni.

 

Podmínky úhrady
Kurzovné hradí účastník vždy v daném termínu dle zaslaných informací – předem na daný účet.
Pokud účastník chce od přihlášení do kurzu odstoupit, není třeba kurzovné ani jeho část hradit.

Pokud účastník chce odstoupit z kurzu do 3 týdnů před zahájením kurzu je mu vráceno 50% z ceny kurzu.
Týden před zahájením Kurzu je mu vráceno 20% z ceny kurzu.
Odstoupení 1-2 dny před zahájením kurzu kurzovné propadá.

Po dohodě je možné předat kurz třetí osobě, jejíž jméno bude oznámeno pořadateli.

.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v přihlašovacím formuláři správcem prednasky.zroubenky.cz pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

.
Účel zpracování osobních údajů
v souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách asociace, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány), maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce. Především však jsou údaje shromažďovány za účelem vydání certifikátu o absolvování vzdělávacího kurzu či semináře, což je vyžadováno MPSV. Prohlášení správce Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

.
Prohlášení o přijetí podmínek
Účastníci kurzů zasláním přihlášky vyjadřují souhlas s výše uvedenými podmínkami.